<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, September 16, 2006

Alessandra de Rossi vs. Jennylyn Mercado

TALAGANG pinanga-tawanan ni Alessandra de Rossi ang pagdedma kay Jennylyn Mercado nang nagkita sila sa taping ng Now Na! (ipapalabas ang episode na ito sa Sept. 20). ’Di kasi plastic si Alex, kapag galit siya ay talagang galit siya.

Samantala, kaibang Alessandra ang matutunghayan sa Mahiwagang Baul ngayong Sunday. Siya’y si Sibuyan, ang babaing mahilig gumawa ng kuwento na ikinagagalit ng kanyang mga kasama sa barangay. Minalas siya nang ginawan niya ng maling kuwento ang isang babaylan. Isinumpa siya. Kaya napunta siya sa ilalim ng lupa. Paglabas niya’y isa na si-yang sibuyas.

Ang episode ng Alamat ng Sibuyas ay sinulat ni Din-no Erece at sa direction ni Argel Joseph at Don Michael Perez. Mapapanood ito pagkatapos ng S-Files.

CUT!
by : Noel Asiñas

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites