<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, September 05, 2006

Angel Locsin mas kilig kay Alvin kesa kay Piolo Pascual

Huh? May gano’ng isyu? Na parang hindi na nahiya si Angel Locsin kay Piolo Pascual nu’ng dumating si Alvin Patrimonio sa launch ng San Mig Coffee nila at hindi siya nakapagpigil at kilig na kilig pang sinabi na fan na fan siya ni Alvin?

We don’t think na na-offend si Piolo Pascual doon. Juice ko, malawak naman ang pang-unawa ni Papapi para hindi maintindihan ang isang batang damdamin na nailabas lang ang labis na paghanga nu’ng makita ang kanyang idol.

Ninerbiyos nga si Angel, eh. Halatang nanginginig nu’ng makita si Alvin. Hindi kaya nasobrahan siya sa pag-inom ng SanMig Coffee, kaya hindi namalayang si Piolo pala ang leading man niya sa naturang coffee in sachet commercial at hindi si Alvin?

BADING
by : Ogie Diaz

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites