<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, September 08, 2006

Dingdong Dantes Update

Nakausap namin si Dingdong Dantes pagkatapos ng kanyang mga eksena sa Eternity ng Regal at ayon sa kanya, nag-enjoy siya sa syuting nito.

In fact, nag-aral pa siya ng horseback riding at fencing.

Pero dalawang eksena sa Eternity ang nagbigay ng tensyon sa kanya, ayon kay Dingdong. Two most difficult scenes sa pelikula, sabi niya.

Naalaala namin ang sinabi sa amin ni Dingdong nang nanood kami ng pelikula. Ang eksenang ipinahila siya sa kabayo. at ang love scene nila ni Iza Calzado.

Matagal ang mga take ng hinihila siya ng kabayo. Apat na takes at nilagyan pa siya later ng karton sa ilalim habang nakadapa na siya.

At ang love scene -- for the first time, siya ay naka-topless at bareback -- tatlong oras kinunan sa Fort Santiago.

Totoo pala ang balita na mas kumita pa ito kesa previous movie nila ni Iza under the same director, ang Moments of Love early this year.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites