<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, September 10, 2006

Eat Bulaga EB Babes

MGA ‘fresh looking’ ang mga member ng bagong dance group ng Eat Bulaga na kilala bilang EB Babes.

Mga bata sila at magagandang lahat. Ito ay sa opinyon ko. Sa akin kasi, wala akong salitang ‘pa-ngit’ basta sa mga kababa-ihan. Kasi, mahina raw ang aking mata, hindi ko raw nakikita ang pangit sa new dance group.

Sabi ko nga, kanya-kanya tayo ng opinyon! Eh, sa Sex Bomb nga, marami ring pangit, pero never kong si-nabing pangit sila.

May sarat ang ilong, may maluwang ang bibig at iba pa, pero never ko silang tinawag na pangit. Ti-yak din kasi na para sa ka-nilang mga nanay, sila ay magaganda.

At least, walang nanay na magagalit sa akin. Ang kainaman lang sa EB Babes, mga bata pa sila, puwede pang baklasan ng sungay. At nakatulong ‘yung kanilang training bago isinabak sa trabaho.

SCREEN TALK
by : Letty G. Celi

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites