<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, September 10, 2006

Enteng Kabisote 3 ni Vic Sotto sa MMFF

Kasabay ng Karma, first shooting day din ng Enteng Kabisote 3 ni Vic Sotto na hinuhulaang mangunguna na naman sa box office ng MMFF.

Halos ganu’n pa rin ang cast na involved pero bumalik dito si G Toengi bilang Ina Magenta.

May surprise daw si Vic Sotto sa pelikulang ito kung saan meron pang isang Ina Magenta na lalabas pero ayaw pa niyang sabihin kung sino ang gaganap.

Tiyak na pag-uusapan daw ang bagong cast nila na isa pang Ina Magenta.

Taga-Eat Bulaga ang isang clue na ibinigay sa amin ni Bossing at bahala na raw kami mamili roon kung sino sa mga co-host niya sa Bulaga ang gaganap sa role na iyun. Malakas ang kutob naming si Pia Guanio ang tinutukoy ng aktor pero ayaw niyang pag-usapan namin ang tungkol kay Pia.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites