<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, September 27, 2006

Jen Rosendahl on Magpakailanman

Matangkad, kutis-porselana ang balat at tisay kaya naman marami ang humahanga kay Jen Rosendahl ng Viva Hot Babes at marami rin ang naiinggit.

Isasalaysay ni Jen ang kanyang buhay sa Magpakailanman bukas ng gabi, pagkatapos ng GMA-7 telenovelas. Siya ang gaganap ng sariling papel kasama sina Anita Linda (lola), Jaclyn Jose at Dante Rivero (mga magulang), Shyr Valdez (tiya) at Mon Confiado (tiyo).

Malalamang di madali ang maging half breed na tulad ni Jen. Pinay ang kanyang ina at Aleman naman ang ama. Nagsimula niyang maranasan ang racial discrimination nang umuwi siya ng Pilipinas para makapiling ang kanyang lola. Kinainggitan at inintriga siya sa campus. Nakatikim din siya ng hirap dahil ang perang sustento ng mga magulang ay pinakialaman ng kanyang tiyo at tiya. Namatay pa ang kanyang lola.

Panoorin ang MKM upang makilala ninyo ang tunay na Jen Rosendahl.


Ang Pilipino STAR Ngayon 09/27/2006

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites