<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, September 19, 2006

Philippine Next Top Model and Ruffa Gutierrez

Pumirma na ng kontrata sa Solar Entertainment si Ruffa Gutierrez bilang host ng Philippine Next Top Model na mapapanood sa Channel 9.

Ayon kay Wilson Tieng, presidente ng Solar Entertainment, personal choice nila si Ruffa dahil bagay ito sa bagong show dahil isa ring ramp model, beauty queen bukod pa sa pagiging magaling na aktres. Mayroon din itong Fashion TV sa Turkey.

Nagsilbing inspirasyon para makuha ang format rights nito sa America’s Next Top Model na likha ni Tyra Banks na isa ring modelo at kauna-unahang African-American model na naging cover ng GQ at Sports Illustrated’s Swimsuit Issue at Victoria’s Catalog. Siya rin ay naging producer, sikat na talk-show host, TV celebrity at isang pilantropo.

Nagkakatulad sina Ruffa at Tyra di lang sa kagandahan ng mukha at katawan kundi gayundin sa pagkakawanggawa. Kung merong The Tyra Banks Scholarship na tumutulong sa mga African-American girls sa pamamagitan ng kanyang self-funded charitable foundation si Tyra meron ding Roof-A Child Foundation si Ruffa at patuloy na tumutulong sa mga children with cancer sa pamamagitan ni Ricky Reyes.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites