<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, September 24, 2006

Philippines’ Next Top Model: hosted by Ruffa Gutierrez-Bektas

Ngayong araw na ito ang alis ni Ruffa Gutierrez-Bektas pabalik ng Istanbul, Turkey.

Isang linggo lang si Ruffa rito sa ‘Pinas dahil pumirma lang siya ng kontrata sa Solat Entertainment ni Mr. Wilson Tieng para sa Ngayong araw na ito ang alis ni Ruffa Gutierrez-Bektas pabalik ng Istanbul, Turkey.

Isang linggo lang si Ruffa rito sa ‘Pinas dahil pumirma lang siya ng kontrata sa Solat Entertainment ni Mr. Wilson Tieng para sa The Philippines’ Next Top Model.

Nag-renew rin si Ruffa ng endorsement contract para sa Calayan Surgicentre Corp. nina Drs. Manny at Pie Calayan.

Tuwang-tuwa si Ruffa sa billboard layout na ipinakita sa kanya ni Dr. Manny noong isang gabi sa contract signing nila sa Le Souffle sa The Fort.

Pantay na kasi ang laki ng litrato nila ng nanay niyang si Annabelle Rama at wala nang magsasabing para lang siyang "langaw" sa tabi ni Bisaya.

Naikuwento rin sa amin ni Ruffa na okey na sa kanya ang second draft ng script ng Desperada ng Regal Entertainment. Okey na rin daw ang script kay Gretchen Barretto.
.

Nag-renew rin si Ruffa ng endorsement contract para sa Calayan Surgicentre Corp. nina Drs. Manny at Pie Calayan.

Tuwang-tuwa si Ruffa sa billboard layout na ipinakita sa kanya ni Dr. Manny noong isang gabi sa contract signing nila sa Le Souffle sa The Fort.

Pantay na kasi ang laki ng litrato nila ng nanay niyang si Annabelle Rama at wala nang magsasabing para lang siyang "langaw" sa tabi ni Bisaya.

Naikuwento rin sa amin ni Ruffa na okey na sa kanya ang second draft ng script ng Desperada ng Regal Entertainment. Okey na rin daw ang script kay Gretchen Barretto.

webmaster@junlalin.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites