<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, September 23, 2006

Pia Guanio: Maraming naaartehan at naiinis

NOONG isang araw, habang kumakain kami sa isang restaurant ay napanood namin ang Eat Bulaga. Ang inabot naming portion ay yung Pinoy Henyo kung saan kapag hindi nasagot ang pinahuhulaan sa host ay nahuhulog sa tubig ang isang host na napiling mag-sacrifice.

Napansin lang namin, noong mahulog sa tubig si Pia Guanio, biglang may nagsabi na “mabuti nga.” Tapos nagtawanan ang mga nanonood. May narinig pa kaming nagsabi na “maarte naman kasi iyan, eh.”

Noon lang namin na-realize na marami palang fans ang naiinis kay Pia Guanio. Hindi namin alam kung bakit ganu’n na lang ang comment ng mga taong nasa restaurant nung mahulog siya sa tubig.

Tapos napag-usapan namin iyon ng ilang kakilala namin, noon lang din namin nalaman na maski pala ang ibang mga kakilala namin ay inis kay Pia Guanio. Sabi nga namin baka naman unfair sila dahil hindi nila kilala nang personal ang newscaster, pero lahat sila ay nagsasabing mukhang masyado nga raw kasing maarte ang dalaga.

Hindi namin alam kung ano ang mali kay Pia Guanio. Eh, ano ba naman kasi kung maarte siya, kung iyon ba ang natural na kilos niya eh. Eh ano rin ba kung umaarte siyang parang bata in spite of her age? Eh, kung ganoon na talaga siya eh.

Pero marami pala ang ayaw sa kanya at natutuwa pa nang mahulog siya sa tubig.

May isa pa ngang nagsabi sa amin, mas tataas pa raw siguro ang ratings ng Eat Bulaga kung araw-araw nilang inihuhulog sa tubig si Pia kaysa sa pinaiiyak si Sugar.

Ewan, pero may mga tao talagang ganyan, eh. ‘Yung wala namang ginagawang masama pero nakakainisan ng iba. Sa kaso ni Pia Guanio, dahil lumalabas siya sa TV lalo nga siyang nagiging punahin kaya ganyan.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites