<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, September 08, 2006

Rhian Ramos of Captain Barbell: Update

Malaki ang paghanga namin sa bagong nag-aartista na si Rhian Ramos (leading lady ni Richard Gutierrez sa Captain Barbell).

Masuwerte si Rhian na napasama sa isang programa na marami ang sumusubaybay gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes.

Pero ano itong nabalitaan namin na nag-iinarte raw si Rhian sa taping nu’ng isang araw?

Nag-iiyak daw si Rhian dahil ayaw gawin ang ipinagagawa sa kanya ng direktor.

Pagsasayaw lang ang gagawin niya sa eksena at hindi nila maintindihan kung bakit ayaw gawin iyon ni Rhian.

Kung ayaw niyang gawin, sana ay hindi na lang siya nag-rehearse o nag-ensayo ng sayaw na iyon bago kunan para alam ng direktor at ng mga taga-production na hindi niya type magsayaw sa eksena.

Nasigawan daw si Rhian dahil nabuwisit ang direktor sa pag-iyak-iyak niya.

Link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites