<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, September 16, 2006

Ruffa Gutierrez-Bektas: update

Parating sa araw na ito si Ruffa Gutierrez-Bektas galing Istanbul, Turkey minus her two kids at anim na araw lamang siyang mananatili rito. May nakatakda siyang pirmahang kontrata for endorsement at diretso sa pictorial. Pero nakatakda siyang bumalik sa Oktubre 4 at isang buwan naman siyang mamalagi rito dahil dalawang commercial ang kanyang gagawin at kung saka-sakali ay baka simulan din niya ang pelikula sa Regal Films na pagsasamahan nila nina Dawn Zulueta, Gretchen Barretto at Pops Fernandez with Rustom Padilla na ididirek ni Erik Quizon.

— ASTER AMOYO

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites