<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, September 27, 2006

Sexbomb Jopay Paguia: update

Maraming nakakapansin na magaling sa fight scene si Jopay Paguia ng Sexbomb. Para raw lalaki kung kumilos ito at tipong hindi patatalo kahit isa siyang babae. Minsan nga, may pinuntahan silang out of town show. Palibhasa pulos sila babae, kaya’t hindi maiaalis na may magbiro sa kanila.

May isang lalaki na nakainom yata, kaya’t binubuska sila. Nagpipigil daw ang grupo dahil ayaw nila ng gulo. Subalit sumobra na ang pagbibiro nito sa kanila kaya, inupakan ito ni Jopay at nagkagulo.

Nagalit ang mga tagahanga sa bastos na lalaki kaya’t kinuyog nila ito at dinala sa presinto.

Alam n’yo bang pagiging isang policewoman ang ambition ni Jopay, kaya nag-aaral siya ng karate at taekwondo? Madalas ngang tinutukso siyang tomboy dahil kahit lalaki, hindi pwede sa kanya.

May nagtanong nga kay Jopay kung bakit hindi niya gusto ang kulay na pink.

"May policewoman bang nangangarap ng kulay pink? Syempre, pang lalaking kulay ang gusto ko. Pero hindi ako tomboy, babae ako," sabi ni Jopay.

– VIR GONZALEZ

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites