<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, September 16, 2006

Yasmien Kurdi at Hokus Pokus

HINDI naman pala totoong aalis si Yasmien Kurdi sa Hokus Pokus, in favor of Bakekang (role niya sa soap bilang si Charming, isa sa dalawang anak ni Sunshine Dizon na bida sa soap).

Tama ang sapan taha na-min nung una pa man na kasama sa ‘publi-city play’ ang ku-nong pag-alis ni Yas-mien sa Hokus Pokus. Sa totoo lang, sa istorya lang ng HP mag-kakagalit sina Rai-nier Casatillo at Yasmien. Tapos, pagpipi-lian ni Rainer sina Nadine Samonte at Cristine Reyes bilang kapalit sa puso niya sa istorya.

Nasa HP pa rin nga-yong Sabado si Yasmien. Iba naman ang istorya ng show ngayon dahil guest nila ang promdi na si Manilyn Reynes. Magka-karoon ng pa-ligsahan sa HP ng mga kaugaliang ginagawa sa pro-binsiya ni Mane tulad ng pagsisibak ng kahoy, pag-igib ng tubig at ang pagbiyak ng niyog.

CUT!
by : Noel Asiñas

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites