<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, September 23, 2006

Yasmien Kurdi Update

ISINASABAK ng GMA- 7 sa iba’t ibang dramatic roles si Yasmien Kurdi. Sexy na siya at nag-mature na rin dahil turning 18 na siya next year. Lalong gumanda ang partner na ito ni Rainier Castillo. Mas dumami ang manliligaw ng dalaga ngayon, pero hindi pa rin siya handang makipagrelasyon.

Bukas ng gabi sa Mahiwagang Baul ay tampok ang tambalang Yasmien at Rainier. Samantalang, si Nadine Samonte ay maki-kiagaw sa pag-ibig ng da-lawa. Ang episode ay pinamagatang Prinsesang Walang Ganda.

Si Agnes de Guzman ang sumulat ng script nito at sa direksyon naman ni Argel Joseph at Don Michael Perez. Mapapanood ito pagkatapos ng S-Files.

People's Taliba
9/23/2006 17:06 PM

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites