<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, October 03, 2006

Angel Locsin at Dina Bonnevie sa Mano Po 5

Nagulat si Angel Locsin nang malamang si Dina Bonnevie ang magiging nanay niya sa Mano Po 5. First time na makakatrabaho ni Angel si Dina at inamin na takot siya dahil magaling itong umarte.

"Baka mag-buckle ako kapag kaeksena ko siya, nakakahiya o kaya baka may magawa akong mali," aniya.

Magkasundo sina Angel at Dina dahil ayon sa gf ni Oyo ay napakabait sa kanya ni Dina. Tuwing Linggo ay sama-sama silang nagsisimba at nagdi-dinner kinagabihan.

"Para nga siyang teenager. Ang bait niya sa akin. Bigla na lang niya akong yayakapin at lagi siyang may uwing pasalubong gaya ng accessories o pabango," anang aktres.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites