<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, October 20, 2006

Arnold Clavio: Igan ng mga bata, at pati ng mga matanda

Alam ba ninyo na kamuntik maging isang pari ang sikat na newscaster na si Arnold Clavio? Nasa 4th year high school pa lamang noon si Arnold ay pangarap na niyang maging isang pari. Aktibo noon si Arnold sa Youth Marian Crusade. Pero hindi man natuloy ang unang pangarap ni Arnold na maging pari, kumuha siya ng entrance exam sa Faculty of Engineering sa University of Santo Tomas nung 1982 at gusto niyang maging isang Electronics and Communications Engineer balang araw.

Gustuhin man ni Arnold na tapusin ang kanyang engineering course, hirap ang kanyang pamilya na bilhin ang mga kailangan niya sa iskwela lalupa’t nawalan ng trabaho ang kanyang ama nung 1983. Bilang panganay sa tatlong magkakapatid, napilitan si Arnold na magtrabaho. Gustuhin man niya that time na maging self-supporting student, hindi ito posible dahil walang available na night classes para sa Engineering ang UST kaya napilitan siyang mag-switch sa Faculty of Arts and Letters. Nagtapos siya ng A.B. in Journalism sa UST nung 1987.

Dahil kailangan niyang kumita para sa kanyang pamilya, tinarget ni Arnold ang media. Nung 1987, nagsimula siya sa DWIZ radio bilang newswriter at tumatanggap siya ng P600 isang buwan.

Nang maging reporter si Arnold ng Malacañang at senado, nakilala niya si Bobby Guanzon na naging kaibigan din niya. Mula sa DWIZ ay lumipat si Arnold sa DZBB. Nung 1994, nagtrabaho siya sa Brigada Siete at nakagawa siya ng award-winning news coverage sa Abu Sayyaf.

Unti-unting lumaki ang pangalan ni Arnold sa bakuran ng GMA at siya ang nagpauso sa taguring Igan (mula sa salitang kaibigan). Bukod sa radio at telebisyon, pinasok din ni Igan (Arnold) ang print media.

Mula Lunes hanggang Biyernes ay napapanood si Igan araw-araw sa Unang Hirit, mula alas 5:30 ng umaga hanggang alas-8:30 ng umaga. Meron din siyang daily commentary show sa DZBB with Ali Sotto, ang Double A sa Double at ang kanyang daily late night news kasama si Vicky Morales, ang Saksi. At pagdating ng Biyernes ng gabi pagkatapos ng Saksi ay napapanood din siya sa isang public affairs program na Emergency. Dahil sa exposure ni Igan sa tri-media, naglakas-loob siyang itatag ang Igan Foundation.

Sa tulong ng mga kasamahan ni Igan sa media, showbiz at sports, taun-taon ay nairaraos niya ang sports competitions para makalikom ng pera para sa kanyang Igan Foundation.

Kahit nagmula lamang sa isang mahirap na pamilya si Igan sa Tondo, Manila, hindi ito naging hadlang para hindi maging masaya ang kanyang kabataan at maabot ang kanyang mga pangarap. link

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

this is about earthquake and/or tsunami to come. One thing is for sure that children of God are in their assembly. As to what group it is, I`ll tell u that. Just email me if u want to talk to me

7:30 PM  
Anonymous Anonymous said...

Shame on you Arnold Clavio, I will never watch any of your show.

5:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

Shame on you Arnold Clavio for featuring and dragging Bro Eli's name on TV, you don't deserve to be on TV.

5:26 PM  
Anonymous Anonymous said...

this is not a comment,i just wanna asks you something cause i trust in you.my question is,do you have any idea how much the DNA(paternal DNA)costs & is it available in all regional offices of the NBI?

11:17 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites