<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, October 02, 2006

Atlantika opens

Bukas na ang pagsisimula ng Atlantika, ang kahariang lulubog lilitaw at umaakyat kapag kabilugan ng buwan para makapag-recharge ng kanilang power ang mga naninirahan dito.

Si Dingdong Dantes lamang ang major character na mapapanood sa pilot episode ang iba will appear only on the 3rd week.

One season lamang ang itatagal ng fantaserye pero, kapag nag-rate ito ay wala namang choice ang network kundi ang i-extend ito.

Bagaman at isa sa mga direktor si Dingdong, makapagdi-direk lamang ito kapag hindi siya kasali sa taping.

Dahilan sa first telecast ito, isang oras na mapapanood ang Atlantika bukas pero, ngayong hapon ay guest ang buong cast sa S-Files, lahat sila ay in full costume.

SANGA-SANGANDILA Ni Veronica R. Samio
Ang Pilipino STAR Ngayon 10/02/2006

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites