<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, October 28, 2006

Dennis Trillo and Jennylyn Mercado

Mukhang hindi na nga maikakaila ang katotohanan, hindi kinagat ng publiko ang tambalan nina Jennylyn Mercado at Dennis Trillo. Mahirap nga sigurong ikaila na medyo disappointing ang ratings ng kanilang tv drama. Kasi dahil sa mga roles na nagawa na ni Dennis, mukhang masyado na siyang matured para kay Jennylyn, at isa pa nga, sinasabi namin noon pa, magaling siyang aktor pero mahina ang batak sa fans.

Si Jennylyn naman, mukhang nagsawa na ang tao kasi nakikita siya araw-araw sa telebisyon at iyan ang tinatawag na over exposure. Dahil sa laki ng kontrata nila sa Channel 7, kailangang isaksak sila sa lahat halos ng shows. Bukod sa nao-ospital na sila dahil sa pagod, mabilis pa silang pinagsawaan ng publiko. link

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Chos wala ka lang masabi....

11:32 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites