<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, October 19, 2006

DJ Mo Twister vs Kuya Germs

Kontrobersiyal talaga ang radio program ni DJ Mo Twister sa isang FM station, dahil kahapon, si Troy Montero naman ang kanyang “iginisa” sa no-holds-barred questions.

Hindi namin naumpisahan, dahil ang naabutan namin ay ang tanong ni DJ Mo kay Troy kung sino para rito sa mga taga-showbiz ang sasabihan niya ng, “Pare, admit it. You’re gay!”

Matagal ang pag-iisip ni Troy. Parang ayaw niyang sagutin ito at iskipan na lang, pero hindi puwede ’yon.

Maya-maya, “Ahm ... I think ... Kuya Germs!”

Saglit na katahimikan ang namayani sa loob ng radio booth. Humirit pa si DJ Mo (o ’yung isang kasama niya roon) ng something like, “I think your answer is not shocking anymore!”

Tapos, pinilit pa nila si Troy, baka meron pa siyang ibang tao na nasa isip na sasabihan niya ng bading.

Isip uli si Troy. Maya-maya, “I’ll go for Kuya Germs!”

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites