<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, October 06, 2006

Jackie Rice magtitinda na lang ng bigas sa palengke

KUNG si Iwa Moto ay nilalatagan na raw ng hilaw ni-yang biyenan ng banig, ayaw pang umalis sa balayzung ng papa niyang si Yexel something, kakaiba naman ang drama nitong si Jackie Rice na ‘di nakasisipot sa commitments, particularly sa isang morning show lately ng GMA-7 dahil sa condo na raw niya nakatira halos ang kanyang boyfriend na si Biboy Rami-rez.

Baka naman sobrang ‘ca-listhenics’ (calisthenics daw, o! Ha! Ha! Ha!) ang ginawa ni-la kaya nanakit ang buong katawan ng pasaway na aktres kuno kaya ‘di ito nakaba-ngon. Ha! Ha! Ha!

Hay, naku, dapat mag-behave ang bobita bumblebee kung umarte na batang ito dahil napakaikli ng life span ng isang artista these days.

Hayan at hindi pa nga lubusang nakati-take-off ang kanilang career, (I mean, ‘yung batch nilang StarStruck) may kapalit na agad sila dahil ongoing na naman ang search for StarStruck batch 4.

Ang hirap sa mga batang ito, they never have come to realize the viciousness of show business and how fleeting or ephemeral one’s career in here is.

Today, you’re popular and on top of the heap, only to wake up another day a pathetic has-been.

Kaya matauhan sana ang babaing ito na all-beauty and no- acting talent what-so-ever before everything’s too late.

Period.

Baka ang ending, magtinda na lang siya ng bigas na Si-nandomeng o Milagrosa sa Olongapo City. Ha! Ha! Ha!

by : Pete G. Ampoloquio, Jr.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites