<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, October 18, 2006

Japanese actor: Tomyokuki Tai

Isa na namang Japanese actor ang gustong sumubok sa lokal na aliwan, si Tomyokuki Tai na isa ring kilalang actor, modelo at sportsman sa Japan. Si Tai (23) ay binigyan ng screen name na Koji ay ipinapakilala sa Season 13 ng Daisy Siete na pinamagatang Moshi Moshi Chikiyaki na pinangungunahan siyempre ng Sexbomb Girls sa pangunguna ng kanilang most senior at pinaka-popular member ng grupo na si Rochelle Pangilinan.

Hindi ikinakaila ni Koji na sa lahat ng members ng Sexbomb ay attracted siya kay Rochelle dahil sa kanyang taglay na Filipina beauty.

Si Koji (Tai) ay ipinanganak at lumaki sa Tokyo, Japan. Although kilala na siya sa Japan bilang actor, commercial model at sportsman, gusto niyang makilala ng husto dito sa Pilipinas dahil gustung-gusto niya umano rito ganoon din ang mga Pinoy. Si Koji ay nasa ilalim ng pamamahala ngayon ng choreographer-dancer-turned talent manager na si Geleen Eugenio.

Sa Japan, nakagawa na siya ng dalawang pelikula, ilang TV commercials at ilang TV guest appearances.

Bilang paghahanda sa kanyang pagsabak sa showbiz, nag-aaral siya sa UP ng Tagalog. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites