<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, October 15, 2006

Jennylyn Mercado sa Super Noypi

Pati si Mark Herras nagulat sa pagpayag ni Jennylyn Mercado na gawin ang stunt na nakabitin siya sa helicopter at 10 seconds siyang tumagal sa ere para sa ikagaganda ng Super Noypi. Pero, si direk Quark Henares, hindi nahirapang kumbinsihin siyang gawin ang isa sa pinakamahirap niyang stunt. Ang sabi lang ng director, bakit hindi nila itaas ang pagbitin siya sa chopper na agad niyang sinang-ayunan.

Hindi na inisip ni Jennylyn na may vertigo siya’t inisip lang na gawin ang stunt para iba ang mapanood sa kanya. Ito rin ang rason kung bakit niya tinanggap ang pelikula’t pati siya ay nagsasawa na ring magdrama, mag-comedy, kumanta’t sumayaw. Hindi rin siya nagpapa-double hangga’t kaya niya ang stunt.

Handa rin naman si Jennylyn na mag-action dahil may one month training siya sa martial arts, arnis at gymnast. Pati eksenang naka-harness siya’y prinaktis para hindi siya mahirapan at dahil doon, maayos niyang nagawa ang action scenes na isa sa panghatak ng movie. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites