<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, October 17, 2006

John Lapus mula ABS-CBN to GMA-7

May mga nagtaas ng kilay, pero may mga sumang-ayon din naman sa ginawang paglipat ni John Lapus mula ABS-CBN to GMA-7. Co-host na siya ng S-Files, katapat ng The Buzz ng bestfriend niyang si Kris Aquino.

Bakit daw kailangang mag-ober da bakod ni John? Well, sasagutin niya’ng lahat ng mga intriguing question sa Balakubak portion ng Nuts Entertainment sa Miyerkules.

Prangka ang mga pahayag ng comedian at walang preno, kaya enjoy ang hosts na sina Joey de Leon, Anjo Yllana at Janno Gibbs.

Mapapasabak din si John sa sexy girls na sina Jackie Rice at Sheree sa iba’t ibang games ng show.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites