<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, October 08, 2006

Kapuso Mo, Jessica Soho

Ngayong Sabado sa Kapuso Mo, Jessica Soho, lilibutin ni Jessica ang kapital ng Russia -- ang Moscow -- kung saan Kremlin, Red Square, Lenin’s Tomb at maging ang St. Basil’s Cathedral.

Sisilipin din ni Jessica ang isa sa pinakalumang sauna ng Moscow na tinatawag na "Banya" o Sundunny Bath. Papasyalan din niya ang pagawaan ng kanilang orihinal na Russian Caviar at ng Matryoshka, ang tanyag na manyika ng mga Russo.

Saksihan ang pagpapakitang-gilas ng ilang mga Pinoy na lumahok sa Otydykh Leisure Fair 2006 ng Moscow.

Hangaan din ang galing ng mga Pinoy na sina Budji Layug at Kenneth Cobonpue pagdating sa pagdidisenyo ng mga muwebles.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites