<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, October 12, 2006

Mark Herras update

Inamin ni Mark Herras na gusto niyang sundan ang yapak ng kanyang idolong si Robin Padilla.

"Gusto kong sumabak sa aksyon gaya niya, gusto ko ring magkaroon ng acting award tulad niya. Pwede siya sa komedi, aksyon at kahit sa drama. Hanga ako kay Binoe," aniya.

Sa kabilang banda, nag-enjoy siya sa Super Noypi kung saan may power siya ng telekinesis at kapag nagko-concentrate ay napapagalaw niya ang mga bagay.

Kaya lang, inamin ni Mark na naiilang siya kapag tinatawag na kuya sa kanilang grupo. Katwiran kasi nito ay mas matanda pa sa kanya si Polo Ravales pero kuya pa rin siya nito sa movie.

EMY ABUAN-BAUTISTA

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites