<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, October 19, 2006

Marky Cielo: update

Nakausap namin sa thanksgiving party ng Till I Met You si Marky Cielo. Naitanong namin kung ano ang nami-miss niya ngayong artista na siya.

"Nahinto po ako sa pag-aaral. First year na ako ng Architecture sa St. Louis University sa Baguio. Hindi rin ako makapaglaro ng basketball dahil busy na sa pag-aartista. Pero pag may panahon, itutuloy ko rin ang pag-aaral ko. Gusto kong samantalahin ang mga oportunidad na dumarating sa akin para mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko," ani Marky.

Nalulungkot din siya dahil nag-break na sila ng nobya kung saan limang buwan pa lang silang maging mag-on. Mahirap daw i-maintain ang long distance relationship dahil nasa Baguio ito at di niya madalaw. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites