<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, October 30, 2006

Mike Tan and Glaiza de Castro kissing scenes

Ibinalita ni Glaiza de Castro na nagkaroon sila ng kissing scenes sa TV show na Maynila ni Mike Tan.

"Sandali lang naman Tita dahil smack lang sa lips. Kaya naka-take one lang kami. Hindi pa ako handa sa passionate kissing scenes," aniya.

Sa mga kabataang artista, isa si Glaiza sa ratsada ang career. Bukod sa Fantastikids ay abala ito sa mga shows at pelikula ng Regal. Kasama rin siya sa ZsaZsa Zaturnnah.

Kumusta naman ang kanyang lovelife? Wala pa rin itong nobyo sa kabila ng pagkakaroon ng maraming non-showbiz suitors na puro nanggaling sa mayayamang angkan gaya ng anak ng isang businessman, anak ng congressman gayundin ang kapatid ni Pops Fernandez na si Joey. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites