<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, October 25, 2006

Quark Henares comments

Malutong at mahabang halakhak ang sagot ni Quark Henares sa mga katanungan kung ano ang binabalak niyang project for Regal kung saan tinatapos niya ang kanyang last minute MMFF 2006 movie na Super Noypi.

Sa mga tanong tungkol sa mga frustrations niya habang ginagawa niya ang fantasy film na ito, hindi siya nagnu-‘No Comment.’ Maganda pa rin ang sinasabi niya. Masaya siya dahil tawa siya nang tawa.

Kahit tinitipid siya ng Regal sa budget, nagsasalita pa rin siya. Iyong kabaligtaran naman ang sinasabi niya.

Katulad na lang ng ganitong comment: "Wala kaming problema ni Mother. Ang bait niya sa akin. Pero baka hindi na ako gagawa ng pelikula sa Regal."

O tungkol sa work attitude ni Mark Herras sa Super Noypi...

Si Mark ngayon ang paborito niyang actor together with Jennylyn Mercado.

"May dala kasi siyang masarap na pizza kung late siya," sabi ng young at masayahing director.

Ang weakness daw ni Quark ang pepperoni at mushroom pizza at paborito niya ang aktor dahil ‘thoughtful" daw ito.

Kumusta ang acting ni Mark?

"Mabait naman siya," sey ni Quark.

Very supportive daw ang parents niya sa kanya sa showbiz.

Ang mommy niya (Dr. Vicki Belo) ay may walk-on part sa Gamitan at ang dad niya (Atom Henares) ay lumabas din sa Keka.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites