<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, October 24, 2006

Richard Gutierrez defends Raymond Gutierrez

Pinangatawanan ni Richard Gutierrez ang pagtatanggol sa mga kapatid lalo na si Raymond Gutierrez na feeling niya’y inapi nina KC Montero at JayR nang sabihang gay. Kinausap daw nito ang dalawa nang makita sa GMA-7 last week pero, walang makapagsabi kung ano ang sinabi. Nagpahayag na lang si JayR na ‘di muna siya magi-guest sa show ni Raymond sa QTV 11.

Isa pang tiyak na magre-react ay si Nina dahil ang music video niya ng "I Do" ang napili ni KC na horrible music video na kanyang napanood. Tiyak na pati ang boyfriend nitong si Nyoy Volante ay ‘di magugustuhan ang sinabi ni KC lalo’t VJ siya ng MTV.

Tinarayan din nito ang MYMP at Bloomfields dahil wala raw original na kinanta pati ang Rocksteddy ay ‘di rin niya type. Any reaction from them? link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites