<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, October 29, 2006

Richard Gutierrez is learning from Peque Gallaga

Matagumpay na artista si Richard Gutierrez pero may pangarap pa rin ito na nais matupad. Gusto niyang maging isang direktor sa pelikula. "Nag-undergo na ako ng workshop kay Direk Peque Gallaga at kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto kong magdirek ng isang family oriented movie yung ala-Adams Family."

Sa kabilang banda, inamin ni Richard na malaki na ang ipinagbago ng kanyang inang si Annabelle Rama.

"Di na palaaway si Mommy. Nung nag-apologize si DJ Mo sa gay issue tungkol sa kapatid kong si Raymond ay tahimik lang ito," sey pa ni Richard. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites