<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, October 03, 2006

Rufa Mae, nagtitinda ng CP accessories!

Ginawa na palang negosyo ni Rufa Mae Quinto ang paggawa ng cellphone accessories na natutunan niya habang nagbabakasyon sa Hongkong. Ang sarili nitong mobile phone ang unang binihisan ng nagkikislapang borloloy at isa kami sa nag-suggest na gawin niya itong negosyo‚ mukhang may flair siya.

Obviously, sinunod ng girlfriend ni Erik Santos ang payo ng press dahil isang TV reporter ang isa sa kanyang customer. Ipinakita sa amin ng TV reporter ang cellphone na may nakadikit na three blue borloloy at binili raw niya kay Rufa Mae for P150. Ibig sabihin, P50 ang isa na dahil maliliit, nag-comment kami na may kamahalan. Tiyak na isasagot ng dalaga na kaya mahal dahil galing sa Hongkong ang kanyang materials.

ABOUT SHOWBIZ Ni Nitz Miralles
Ang Pilipino STAR Ngayon 10/03/2006

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites