<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, November 01, 2006

Alfred varga wants to become a Versatile Actor

Naitanong namin kay Alfred Vargas sa pelikulang Gigil kung di ba siya nailang sa kissing scene niya kay Rustom Padilla sa Zsa Zsa Zaturnnah.

"Trabaho lang yun at ginagampanan ko lang ang role kong mabuti. Gusto kong maging versatile actor. Natutuwa nga ako dahil iba’t ibang papel ang ginagampanan ko sa pelikula at TV," aniya.

Hindi nga niya sukat akalain na makapasok sa magulong daigdig ng showbiz gayong isa siyang Ateneo graduate.

"Nakaka-enjoy naman sa showbiz dahil makulay ito at exciting kaya di naman ako nagsisisi na pinasok ang larangang ito," sey pa nito. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites