<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 07, 2006

Angel Locsin on Asian Treasures

Kinarir na talaga ni Angel Locsin ang pagiging expert sa martial arts. Sa training pa lang ng Muay Thai boxing ay nabugbog na ang katawan nito. Nagkaroon din siya ng injury sa balakang pero, tiniis ang sakit dahil talagang gusto niyang matuto para maging magaling sa aksyon na kailangan sa Asian Treasures. Si Robin Padilla na kapareha niya ang matiyagang nagtuturo sa kanyang mga action scenes na ginawa sa ULTRA.

Sa kabilang banda, tinanong namin si Angel kung ano ang reaksyon niya at pinalitan na ni Lorna Tolentino si Dina Bonnevie na gaganap na nanay niya sa Mano Po 5: Gua Ai Di.

"Okey naman Tita dahil after ako sa health ni Tita Dina at gusto kong maging maganda ang kalusugan niya. Masarap namang katrabaho si Ms. Lorna na nakasama ko noon sa Mano Po 2," anang aktres. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites