<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, November 29, 2006

Angel Locsin sa bago niyang bahay

May nabiling bahay sa Don Antonio Heights si Angel Locsin. Renovated ito’t 2 storey at mayroong limang kuwarto. Isasama niya ang kanyang pamilya sa napakagandang bahay kaya naman tuwang-tuwa lalo na ang kanyang mahal na ama na si Mang Angelo. Fully-furnished ang bahay at nag-downpayment na si Angel. Kapag lumipat sila sa February ay babayaran niya ito ng buo.

"Mas masaya ang bahay kung marami kayo. Yung condo ko sa Pioneer ay baka parentahan ko na lang. Inspired ako sa trabaho dahil nakikita ko ang lahat ng bunga ng pinagpaguran ko," anang aktres.

Tinatapos ni Angel ang Mano Po 5 at Asian Treasures. LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites