<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, November 04, 2006

Ara Mina at Polo Ravales: update

Magkasamang nagbakasyon nitong nakaraang Undas sina Ara Mina at Polo Ravales sa Tagaytay kaya malabo ang isyung nagkahiwalay na sila.

Dapat ay sa Thailand silang dalawa pero dahil sa dami ng schedule, dito na lang muna sila.

Nagi-guilty si Ara dahil sa dami ng mga out of the country shows niya, bihira na lang sila nagkikita ni Polo at hindi niya masisisi ang aktor kung mawalan na ito ng gana sa kanya.

Pero ang sabi ni Polo, lalo niyang minahal si Ara kapag matagal silang ‘di nagkikita kaya bonding sila nitong nakaraang bakasyon sa Tagaytay.

Bukas ay guest si Ara sa Startalk at sasagutin na niya ang tunay na kalagayan nila ni Polo at kung ano ang nangyari sa kanilang bakasyon.

Bago sila umalis ay nag-usap pa sina Ara at Manay Lolit. Pinagbilinan ni Manay Lolit si Ara na huwag na huwag niya munang isuko ang kanyang virginity kay Polo. Napahalakhak nang malakas si Ara.

Sasagutin na rin ni Ara kung papasukin na rin ba niya ang pulitika. Kinakausap na pala siya ng kanyang Daddy dahil sa marami ng pulitiko ang nanliligaw sa kanya na sumali sa kanilang partido. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites