<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, November 20, 2006

Bakekang update

Malaki na ang ipinagbago ni Bakekang dahil kung inaapi-api siya nun ngayon ay palaban na ito. Nawala na rin ang kaibigan niyang matalik na si Marta (Manilyn Reynes) kung saan ang anak nito na si Michael (Marky Cielo) na may gusto kay Kristal (Lovi) ay minata rin nito.

Tumira na sina Bakekang at Kristal sa isang subdivision. Umibig na rin si Bakekang kay Direk Manfred (Marcus Madrigal) na kabit naman ni Valeria (Sheryl Cruz).

Kaabang-abang na kung matutuloy ba ang pagpaparetoke ni Bakekang para gumanda siya nang dahil sa pag-ibig sa direktor.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites