<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 14, 2006

Gerald Santos, "A Day On The Rainbow"

Parang kabuti mang nagsulputan ang mga singers ngayon, malaki ang paniwala ni Gerald Santos, 2nd champion ng Pinoy Pop Superstar na may bentahe pa rin siya.

Isa sa ibidensya ni Gerald ang kanyang carrier single na "A Day On The Rainbow" na naririnig na sa radio na walang bakas sa boses na 16 yrs old lang ang kumakanta nito.

Pero sa edad ni Gerald, mga tipong classic songs ang hilig nito na ipinamalas niya sa mga awitin ng kanyang album tulad ng "Isa Pang Pagkakataon," at "Puso Ko, Buhay Ko."

Pero tinitiyak ni Gerald na magugustuhan hindi lang ng mga bagets na kasing edad niya ang mga kanta sa kanyang album, kundi maging ng mga oldies dahil sa magandang paghagod nito ng mga tipong pop ballad na effect.

Ang "Gerald Santos: A Day On The Rainbow" ay release ng GMA Records. – LANIE MATE

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites