<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, November 10, 2006

Hooo U? and Marvin Agustin

Nakarating sa amin na nairita ang staff ng Hooo U? kay Marvin Agustin dahil nagpasabi raw itong mali-late ng dating sa taping dahil dadalo sa debut ni Pauleen Luna.

Ang eksaktong tsika sa amin, "Lahat ng cast, nag-adjust dahil sa kanya, e, after lunch dapat ang call time ng lahat, pero naging alas otso ng gabi dahil nga kay Marvin.

Hindi na namin babanggitin ang name ng taong super na nagreklamo sa ginawang adjustment ng taping dahil tiyak na gulo na naman ito, pero ang say ng taong ito, "Bakit, siya ba ang pinakabida rito sa Hoooo U? Heto na naman siya, pa-importante na naman tulad ng ginagawa niya noon sa Dos."

Kung pamilyar si Marvin sa ugali at kung paano magsalita ang mga katrabaho niya sa Hoooo U ay tiyak na matutumbok na niya kung sino ang nagsalitang ito. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites