<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, November 30, 2006

JayR and JAYRS Music: Christmas Away From Home

Nagpamalas ng versatility si JayR sa kanyang holiday album, ang "Christmas Away From Home" na siya mismo ang nagprodyus sa sarili niyang JAYRS Music, kumanta, nag-areglo at gumawa ng layout. Meron din siyang sariling komposisyon sa loob, ang "Tito Reny" at "Spread the Love". Tinulungan siya ng kapatid niyang si Jhing sa paglikha ng mga ito.

Sa halip na R&B na siya niyang forte, jazz ang tipo ng mga awitin sa album. Ginawa niya ito para pahangain ang kanyang mga tiyuhin na pawang mga musikero. Na-appreciate nila ito, agad nila siyang tinawagan para ipabatid sa kanya. Isa sa mga awitin sa loob ay isang tribute sa isang amain na kamamatay lamang.

Wala namang conflict sa Universal Records ang pagpoprodyus ni JayR ng sarili niyang album, per album ang kontrata niya rito.

Tampok sa album ang version ni JayR ng mga awiting "The Christmas Song", "Winter Wonderland", "This Christmas", (featuring Kris Lawrence), "Santa Baby" (featuring Amber), "Little Drummer Boy", at "This Christmas".

May mga instrumental pieces din sa loob ("The Christmas Song", "Winter Wonderland" at "This Christmas").

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites