<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, November 05, 2006

Jennylyn Mercado on Cherie Gil

GOING places na talaga ang beauty ni Jennylyn Mercado. Wala na siyang pakialam sa mga intriga, na drawing lang naman daw. Instead, ang hinaharap niya ay ang matinding acting.

Sa Now and Forever, walang takot si Jennylyn na nakipagbatuhan ng dialogue, kesehoda pang Cherie Gil ang kaharap. Kahit wala pa siyang awards na gaya ng mga napanalunan ni Cherie, walang pakialam ang young star na hindi nagpasapaw.

“Kapag pala magaling ang kaeksena mo, gagaling ka rin,” kuwento ni Jennylyn.

Hindi nagkamali ang GMA 7 sa pagkuha sa kanya para sa matitinding drama nila ngayon.

Nagawa pa nga ni Jennylyn na magluka-lukahan sa teleserye. Pinipilit kasing palitawin ni Desiree del Valle na baliw si Jennylyn, para layuan ito ni Dennis Trillo. Kaso, bistado naman ni Polo Ravales na false alarm ang akusasyon na naluluka si Jennylyn. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites