<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, November 09, 2006

Katrina Halili at Alfred Vargas kissing scene

Ang passionate kissing scenes nina Katrina Halili at Alfred Vargas ay tumagal ng mahabang oras at kinunan sa iba’t ibang anggulo. Mga tatlo hanggang apat na oras ito inabot at kinunan habang umuulan sa Boracay.

Umaasa si Alfred na hindi ito mapapanood ni LJ Reyes dahil siguradong magseselos ito.

Sa kabilang banda, naospital si Alfred ng apat na araw dahil sa tonsillitis. Sa loob ng panahong ito ay si LJ ang buong pag-aalalang nag-alaga sa kanya.

Hindi natuloy ang pag-alis ni Alfred for Malaysia last November 5 dahil kailangan niyang tumulong sa promosyon ng Gigil na launching movie ni Katrina. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites