<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, November 24, 2006

Katrina Halili, not good in kissing?

Inamin ni Katrina Halili makatapos ang premiere showing ng kanyang launching movie na Gigil na "Hindi ako marunong humalik" bagaman at wala namang nakitang kaasiwaan ang mga nakapanood ng kanyang pelikula, lalo na sa mga halikan nila ni Alfred Vargas. Ang talagang ipinakita ng direktor ay ang kagandahan ng kanyang katawan sa maraming bikini na isinuot nito sa pelikula na hindi naman nag-require ng masyadong acting mula sa kanya. Ni hindi nga siya na-threaten nang isa ring bikini-clad in the film na si Say Alonzo na balitang mamahalin ang mga two-piece swimsuits. Maganda silang tandem sa istorya, isang kikay at isang seryoso, naipakita nila ang contrast ng kanilang characters. Link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites