<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 14, 2006

Lani Misalucha, "Christmas Won’t Be The Same Without You"

It’s back to Flamingo sa Las Vegas, Nevada para kay Lani Misalucha pero itinuloy ng Universal Records ang paglabas ng kanyang Lani Misalucha album this week.

May hinahabol kasi sila -- ang last song ng kanyang 14-track album ay ang kantang Christmas Won’t Be The Same Without You.

Nakakagulat dahil kahit wala pang promo blitz, topnotcher na ito sa mga music charts. Tila ito ang pumalit sa Kami nAPO Muna na koleksyon ng mga APO songs na naging gold record (15,000 units sold) sa first five days pa lang.

Ang mga kanta nina Natalie Cole, Lani Hall, Diana Ross, Maureen McGovern, Stevie Wonder at Michael Jackson na paborito namin ay kasama sa fast-selling CD ni Lani.

Syanga pala, narinig namin na naghahanda ang Universal Records na isa pang APO album early next year. Iyan ang ganda sa APO. Kahit apat na album, pwedeng makagawa out of their popular songs of the past.

Hindi natin masasabi iyan sa grupong Hotdog. Konti lang ang popular at tumagal nilang kanta. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites