<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, November 29, 2006

Lovi Poe wins SOP Music Awards 2006

Tuwang-tuwa si Lovi Poe nang makausap namin sa SOP Music Awards 2006. First time niyang makakuha ng award bilang Breaktrhough Artist (solo) sa SOP Music Award.

Maganda ngayon ang takbo ng career ng dalaga dahil nabigyan ito ng malaking break bilang Kristal sa Bakekang.

Inamin nito na magkaibigan lang sila ni Marky Cielo at pinakamalapit sa kanya ngayon si Cogie Domingo. Malaki ang tsansa na sagutin niya ito.

Tunay na luha ang umaagos sa pisngi nito kapag may madramang eksena sa Bakekang. "Inaalala ko lang po si Daddy ay naiiyak na ako," dagdag pa ni Lovi. LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites