<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, November 20, 2006

Marian Rivera update

Hindi pinababayaan ng GMA-7 si Marian Rivera kaya, kahit wala muna siya sa soap ng TAPE, ‘di pa rin siya nababakante ng trabaho. Kabi-kabila ang guesting nito at sa natitirang three episodes ng Hoooo U? siya na ang mapapanood. Siya ang ipinalit kay Princess Violago na kinailangan daw alisin dahil nag-inarte.

Nagulat lang si Marian dahil nang mag-report siya sa taping, si Mark Herras ang nabungaran na guest pala that time. Curious kaming malaman kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Remember, matagal ding nanligaw si Mark sa dalaga.

Si Marian din ang napili ng Ch. 7 na ipareha kay Alfred Vargas sa mini-series na Muli. Hindi na pumunta sa Malaysia ang dalaga’t, dito kukunan ang kanyang mga eksena sa January next year. Okey lang sa kanya ang role na asawa ni Alfred at mother ni Renz Valerio. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites