<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 14, 2006

Mark Herras, nangangatwiran pa rin

Tapos na ang principal photography ng Super Noypi ng young director na si Quark Henares, the artist son ni Vicki Belo.

Para kay Quark, all’s well that ends well. Kahit may mga angal siya (sa budget) kay Mother Lily, nalimutan na niya. Masaya siyang kausapin tungkol sa problematic days niya noon sa movie set.

Tila hindi malilimutan ni Mark Herras ang mga nangyari sa kanya sa movie set ni Direk Quark. Una, ginupitan siya mismo ni Direk para mapilit siyang magpagupit ayon sa hinihingi ng role.

Pangalawa, dahil minsan ay pinahintay niya ang lahat for hours dahil rumaket pa siya sa probinsya. Dalawang araw yata ang paghihintay sa kanya para isu-shoot ang kanyang mga eksena.

Hanggang ngayon, nangangatuwiran si Mark na hindi siya nagpagupit dahil may continuity scenes pa siya sa soap na ginagawa niya.

Sa tardiness niya, may show raw siya at binilisan na niya ang pagpunta sa set mula sa pinanggalingan iya.

Kung magsasalita si Mark, parang naniniwala siya na tama ang ginagawa niya -- huwag magpagupit, ma-late sa siyuting.

Sana, kung hindi niya kaya, hindi na lang niya tinanggap ito. Aba, may bahay at mga kotse na siya.

Time na siguro to follow rules at huwag maglalagare at the expense of others including the production at ng director. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites