<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, November 22, 2006

Nadine Samonte update

Kailan lamang nag-artista si Nadine Samonte pero, nakapagpagawa na pala ito ng isang 7-bedroom house, in a 190 sq. m lot in Sta. Rosa, Laguna.

"Ito po yung iniintriga na ipinagawa raw para sa akin ng boyfriend ko (anak ng may-ari ng Pingping Lechon). Unfair dahil pinagtrabahuhan ko ang ipinagpagawa ko nito," sabi ng magandang aktres na isa sa Pitong Dalagita ng Canary Films na nagtangkang magpakamatay ng sabay -sabay. Siya si KC na dating mayaman at para maipagpatuloy ang kanyang luho ay nagnanakaw. She survived the suicide.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites