<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, November 25, 2006

Ogie Alcasid denies issue

Muling dinenay ni Ogie Alcasid sa taping ng Bubble Gang ang ’di mamatay-matay na isyu sa kanila ni Regine Velasquez.

Ang mahalaga, anang singer-comedian, ay alam nila ang totoo.

Kaaliw nga pala ang portion ni Ogie sa sitcom noong Friday, ang Huling Hiling, kung saan lumabas siya bilang si Don Anselmo, isang mayamang malapit nang mamatay.

Ang kanyang dying wish ay makita ang dalawang kaibigang sina Tonio (Antonio Aquitania) at Boy 2 Quizon, parehong kurakot at magnanakaw. Gusto raw niyang bago bawian ng buhay ay mapagitnaan ng dalawang magnanakaw, tulad ni Lord.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites