<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 07, 2006

Richard Gutierrez, Annabelle Rama

Hindi kami nagtataka kung bakit matagumpay na artista si Richard Gutierrez. Napaka-propesyonal nito at di iniinda kahit magdamagan ang maging syuting niya. Dahil dito ay di siya nakadalo sa birthday party ng kanyang inang si Annabelle Rama noong nakaraang Sabado.

"Wala na rin akong time ngayon sa gimikan dahil kulang na kulang ang oras ko sa dami ng trabaho. Bukod sa Mano Po 5, nagti-taping pa ako ng Captain Barbell, promotional tour ng produktong iniindorso ko, kulang na kulang ako sa tulog," aniya.

Sinabi rin ni Richard na sa kaarawan nila ni Raymond sa Enero 21, 2007, gagawin nilang bongga ang selebrasyon, 23 years old na sila.

"Pero gagawin ko itong January 20 (Sabado) para mas maraming dumalo," sey pa ng guwapong aktor.
link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites