<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, November 22, 2006

Ruffa Gutierrez lip gloss

NEXT year ay lalabas na ang Ruffa’s Lips, isang brand ng lip gloss na may pouting effect sa mga nagnanais maging ala-Jlo ang labi.

Isa ito sa mga bagong raket ni Ruffa na kanyang ilalagay sa kanyang beauty store na magbibenta ng mga kikay na gamit pambabae.

“Hindi naman ako ma-kikipagkumpetensya sa ini-endorse kong beauty services ng Calayan Medical Center. Hindi rin ako magbibenta ng mga beauty products na mayroon ang Calayan. Puro accessories at mga kikay props and kits lang. Panglandi kumbaga,” ang pahayag ni Ruffa na kamakailan ay nag-renew ng kontrata sa Calayan bilang endorser nito.

Sinasamantala ni Ruffa ang pagkakaroon ng ma-gandang mood lately ng asawang si Ylmas Bektas na ayon pa sa kanya ay ti-la mas nainlab sa kanya ngayon.

“He gave me more freedom now and that he trusts me so much. Ayokong sirain ‘yun. Kaya naman kahit nandito ako, sinusunod ko ang strict compliance ko sa oras na ibinibigay niya sa akin to fulfill my showbiz commitments while I’m here.

“Imagine, mula alas-6 lang ng umaga until seven ng gabi lang ako puwede mag-work, mag-bond sa friends, etc. Sa sistema nga naman nila, more than enough freedom na ‘yun. Talagang tsini-check niya ‘yun everyday,” paliwa-nag pa ni Ruffa.

Pero, smart din si Ruffa dahil ang personal ni-yang ‘yaya’ ang kusa ni-yang iniwan sa Turkey, para bantayan at i-monitor ang asawa.

“And so far, he is behaving so well. Kung ano ang oras ko rito ay siya ring oras niya run,” kuwento pa ni Ruffa. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites